Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Οδηγός εργοδοτών για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία

- Δημοσιεύσεις

Ο παρόν οδηγός (Π4.7) αποτελεί μέρος μια σειράς 5 σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε. 4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο οδηγός εκπονήθηκε με σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους επιχειρηματίες και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων (π.χ. Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού) στο ζήτημα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον κόσμο της εργασίας μέσω: α) της παροχής ενημέρωσης σχετικά με την αναπηρία και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, β) της άρσης εσφαλμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και γ) της υπόδειξης τρόπων ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στην εταιρική κουλτούρα.

Μέσω του οδηγού επιχειρείται μια παρέμβαση σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. Όσον αφορά στο πρώτο επίπεδο, ορίζεται η αναπηρία, διασαφηνίζονται βασικές έννοιες που συνήθως συγχέονται, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες νομοθετικές διατάξεις, τα εμπόδια ανά κατηγορία αναπηρίας καθώς και οι τρόποι άρσης αυτών. Όσον αφορά στο δεύτερο επίπεδο, παρουσιάζονται οι μύθοι που επικρατούν γύρω από τα ζητήματα της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα κοινωνικά οφέλη από την εργασιακή ένταξή τους, η μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, καθώς και η δικαιωματική προσέγγιση του ζητήματος της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Όσον αφορά στο τρίτο επίπεδο, προτείνονται τρόποι και εργαλεία ένταξης της διάστασης της αναπηρίας στη φιλοσοφία, τις πολιτικές και τις πρακτικές της επιχείρησης. Ο οδηγός μπορεί, επίσης, να φανεί χρήσιμος στους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τον κόσμο της εργασίας, στις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς και στους ίδιους τους εργαζόμενους, με ή χωρίς αναπηρία/χρόνια πάθηση.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.).

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους.


Έκδοση:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Κεντρικά γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, T.Κ. 163 41, Ηλιούπολη
Τηλ.210 9949837, e-mail: esaea@otenet.gr
www.esamea.gr, www.paratiritirioanapirias.gr 

Αθήνα, 2019

Η παρούσα έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» που εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

ISBN πρωτότυπης έκδοσης (έντυπο βιβλίο): 978-618-5124-09-0


Προσβάσιμα αρχεία

Προσβάσιμο PDF
Έκδοση για μειωμένη όραση (Large Print)
Προσβάσιμο MS Word
Μορφή απλού κειμένου
Μορφή (Braille)
Μορφή ήχου (MP3)
Προσβάσιμο ODT