Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Υποέργο 1: Σχεδιασμός και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας

Δράση 1.1: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Παρατηρητηρίου

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί / σχεδιαστεί η κατάλληλη προετοιμασία προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύσταση και η ομαλή λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας. Επιπλέον θα γίνει η εξειδίκευση των υπόλοιπων Υποέργων και ο προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών τους, ο σχεδιασμός της ερευνητικής δραστηριότητας και η αξιολόγηση των εργασιών προς δημοσίευση.

ΔΡΑΣΗ 1.2: Οργάνωση υπηρεσιών για ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης (ΦΑΣΗ Β' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ)

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα τεθεί σε σταθερή λειτουργία η βασική επιστημονική-ερευνητική δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας με στόχο την παρακολούθηση και αξιολόγηση τομέων πολιτικής (όπως: απασχόληση, εκπαίδευση, προσβασιμότητα, υγεία, πρόνοια, κοινωνική προστασία κ.ά.) για την αναπηρία.

Επιπλέον θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση του παρατηρητηρίου στις λειτουργίες της ΕΣΑμεΑ, δηλ. η ενσωμάτωση του συστήματος συλλογής, διαχείρισης, ανάλυσης και διάχυσης δεδομένων και δεικτών που θα παραχθεί στο πλαίσιο της δράσης 2.1 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Παρατηρητηρίου» του Υποέργου 2, μετά την πιλοτική λειτουργία του Παρατηρητηρίου (ΦΑΣΗ Α') της δράσης 2.3 «Πιλοτική Λειτουργία του Παρατηρητηρίου (ΦΑΣΗ Α')» του Υποέργου 2.

Επιπρόσθετα θα υλοποιηθούν πέντε (5) Τεχνικές Συναντήσεις τρεις (3) Εθνικές και δύο (2) Διακρατικές με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα η ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία, έχει ως στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα αναπηρίας.

ΔΡΑΣΗ 1.3: Μονάδα Τεκμηρίωσης

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα γίνει η επεξεργασία με τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο ζητημάτων τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση τεκμηρίωσης των θέσεων της ΕΣΑμεΑ στους θεσμούς εκπροσώπησης. Η Μονάδα Τεκμηρίωσης θα συμβάλλει στην ενίσχυση ενός πολυεπίπεδου κοινωνικού διαλόγου για θέματα κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης της φτώχειας των ατόμων με αναπηρία.

Συγκεκριμένα η Μονάδα Τεκμηρίωσης θα παράγει πέντε (5) κείμενα πολιτικής (policy briefs), τα οποία θα είναι σύντομα και εύκολα αναγνώσιμα από το ευρύ κοινό και θα αναλύουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο πτυχές της πολιτικής των θεμάτων αναπηρίας. Οι αναλύσεις θα αντανακλούν την ευρύτερη οπτική του αναπηρικού κινήματος και των συμφερόντων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

ΔΡΑΣΗ 1.4: Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Ατόμων με Αναπηρία

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα επιτευχθεί η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πληροφόρησης και Υποστήριξης «Διεκδικούμε μαζί» της ΕΣΑμεΑ, σε Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής των Ατόμων με Αναπηρία.

Το Δίκτυο θα έχει στόχο την παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους για θέματα ασφαλιστικά, προνοιακά, διακρίσεων, απασχόλησης και κατάρτισης. Συγκεκριμένα το Δίκτυο Θα δίνει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (όλων των κατηγοριών), θα υποστηρίζει και θα συνηγορεί υπέρ προσωπικών αιτημάτων σχετικά με την αναπηρία και Θα παρέχει νομικές συμβουλές.

Επιπρόσθετα θα εκπονηθούν πέντε (5) οδηγοί σε θέματα προνοιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, σε θέματα γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας και εργοδοτικά θέματα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Οι Οδηγοί αυτοί θα αποτελέσουν πρακτικά εργαλεία που θα παρέχουν με χρηστικό και εύληπτο τρόπο την πληροφόρηση τόσο για τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους όσο και για άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες του πληθυσμού που σχετίζονται με θέματα αναπηρίας.

ΔΡΑΣΗ 1.5: Δημοσιότητα – Ημερίδες

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής που αποτελεί δράση δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης θα διοργανωθούν πέντε (5) ημερίδες με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου καθώς και την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα παρακολούθησης των πολιτικών για στο πεδίο της αναπηρίας.

Ταυτόχρονα οι ημερίδες έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση του ρόλου και της διάδοσης της χρησιμότητας των υπηρεσιών του Παρατηρητηρίου και την ανάδειξή του ως πηγής συνεχούς ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με θέματα παρακολούθησης πολιτικών αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης.