Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Στόχοι του Παρατηρητηρίου θεμάτων αναπηρίας

Το Παρατηρητήριο, λαμβάνοντας υπόψη το μακροπεριβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει,έχει ως στόχους:

 • Να αποτελέσει ένα μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.
 • Να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.
 • Να ενισχύσει τη θεσμική ικανότητα της ΕΣΑμεΑ ως φορέα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία.
 • Να αποτελέσει ένα μηχανισμό μακράς πνοής για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
 • Να καταστεί φρουρός της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), η οποία κυρώθηκε από την ελληνική πολιτεία με τον νόμο ν. 4074/2012, παρακολουθώντας και αξιολογώντας συνεχώς την ορθή εφαρμογή της στην χώρα.
 • Να αποτελέσει έγκυρη πηγή πληροφόρησης σε θέματα αναπηρίας.

Σε ποιους απευθύνεται το Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας

Στόχος της ΕΣΑμεΑ είναι το Παρατηρητήριο να αποτελέσει έναν χώρο έρευνας και δράσης που να απευθύνεται σε πολίτες με αναπηρία, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, οργανώσεων και ομάδων του πληθυσμού, στο οποίο περιλαμβάνονται:

 • η Δημόσια Διοίκηση,
 • οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η ακαδημαϊκή κοινότητα,
 • τα ερευνητικά κέντρα,
 • οι κοινωνικοί εταίροι (οργανώσεων εργοδοτών και συνδικάτα),
 • οι φορείς της Κοινωνία των Πολιτών,
 • οι αναπηρικές οργανώσεις,
 • το ευρύ κοινό.

Δράσεις και λειτουργίες του Παρατηρητήριου θεμάτων αναπηρίας

Το Παρατηρητήριο, έχοντας στο επίκεντρο της λειτουργίας του την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των πολιτικών για την αναπηρία σε όλο το εύρος της δημόσιας ζωής, αναπτύσσει παράλληλα ένα σύνολο αλληλένδετων επιστημονικών ενεργειών, καθώς και δράσεων προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων, άμεσα συνδεδεμένων οργανικά και λειτουργικά με το έργο της ΕΣΑμεΑ.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, προβλέπονται ποικίλες δράσεις οι οποίες συνοψίζονται σε:

 • ενέργειες επιστημονικής & ερευνητικής φύσης,
 • ενέργειες δικτύωσης & ευαισθητοποίησης,
 • υπηρεσίες συμβουλευτικής, σε πολίτες και σε φορείς σχεδιασμού και άσκησης πολιτικών.

Πιο συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο θα επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Την παρακολούθηση της εφαρμογής και της σταδιακής υλοποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
 • Την αξιολόγηση των εξελίξεων που καταγράφονται σε κρίσιμα πεδία για την αναπηρία, μέσω της εκπόνησης μελετών και ερευνών. Μεταξύ άλλων, θα εξετάζει τις εξελίξεις στα ζητήματα της κοινωνικής προστασίας, της υγείας, της προσβασιμότητας, της ίσης μεταχείρισης, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.
 • Τη συγκέντρωση και ανάλυση των παραγόμενων εθνικών στατιστικών δεδομένων για την αναπηρία καθιστώντας τα εν λόγω δεδομένα προσιτά και προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.
 • Τη σύνταξη και προώθηση προτάσεων πολιτικής που δύνανται να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία (όλων των κατηγοριών) και των οικογενειών τους.
 • Τη δικτύωση και τη συνεργασία με άλλους φορείς με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης.
 • Την παροχή υπηρεσίων πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε άτομα με αναπηρία, αναπηρικές οργανώσεις και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες του πληθυσμού.
 • Τη διοργάνωση δράσεων δημοσιοποίησης διάχυσης της παραγόμενης γνώσης.

Τα Υποέργα και οι Δράσεις του Έργου «Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας»

Το Έργο «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» αποτελείται από 4 υποέργα, καθένα εκ των οποίων διαρθρώνεται σε επιμέρους δράσεις.

Τα Υποέργα και οι δράσεις του έργου έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το σκοπό και τις πολύπλευρες λειτουργίες που καλείται να επιτελέσει το Παρατηρητήριο, διαμορφώνοντας ωστόσο από κοινού μια ενιαία δομή, με αλληλένδετα επίπεδα δραστηριότητας και ενέργειες που αλληλοεπιδρούν λειτουργικά και επιχειρησιακά.

Ειδικότερα, το Έργο περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα / Δράσεις:

Υποέργα και Δράσεις της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας»
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ / ΔΡΑΣΕΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΔΡΑΣΗ 1.1
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Παρατηρητηρίου
ΔΡΑΣΗ 1.2
Οργάνωση υπηρεσιών για ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης (ΦΑΣΗ Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ)
ΔΡΑΣΗ 1.3
Μονάδα Τεκμηρίωσης
ΔΡΑΣΗ 1.4
Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Ατόμων με Αναπηρία
ΔΡΑΣΗ 1.5
Δημοσιότητα - Ημερίδες
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΔΡΑΣΗ 2.1
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Παρατηρητηρίου
ΔΡΑΣΗ 2.2
Προσβάσιμη Ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου
ΔΡΑΣΗ 2.3
Πιλοτική Λειτουργία του Παρατηρητηρίου (ΦΑΣΗ Α)
ΥΠΟΕΡΓΟ 3
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΔΡΑΣΗ 3.1
Μελέτες
ΔΡΑΣΗ 3.2
Εθνικές Εκθέσεις
ΥΠΟΕΡΓΟ 4
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ