Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Υποέργο 2: Ανάπτυξη εφαρμογής του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας

ΔΡΑΣΗ 2.1: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Παρατηρητηρίου

Η δράση αυτή αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία του απαιτούμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) συλλογής, διαχείρισης, ανάλυσης και διάχυσης δεδομένων και δεικτών το οποίο θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας. Συγκεκριμένα:

 • Την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων (π.χ., διαμόρφωση δεικτών) που θα υποστηρίξουν το Παρατηρητήριο στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την αναπηρία.
 • Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής και βάσης δεδομένων η οποία θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου ως προς:
  1. την παρακολούθηση, επεξεργασία και εμπλουτισμό δεικτών και μεταδεδομένων,
  2. τη διαμόρφωση σχετικών εντύπων και αναφορών με στόχο να διασφαλιστεί η τυποποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης,
  3. την επικοινωνία με φορείς παροχής δεδομένων,
  4. την άντληση δεδομένων από άλλα πληροφοριακά συστήματα και μεταφόρτωσή τους στο σύστημα,
  5. την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών) που θα εισάγονται στην εφαρμογή, και
  6. την ταξινόμηση και οργάνωση των δεδομένων και των εγγράφων του Παρατηρητηρίου.
 • Την Εκπαίδευση των διαχειριστών του συστήματος

ΔΡΑΣΗ 2.2: Προσβάσιμη Ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου

Η δράση αυτή αφορά στη δημιουργία Ιστοσελίδας που θα παρουσιάζει το Έργο (στόχοι, δράσεις, κ.λπ.) και θα ενσωματώνει τα προσβάσιμα παραδοτέα των άλλων Yποέργων. Επίσης, η ιστοσελίδα θα υποστηρίζει τη λειτουργία του Έργου με νέα-ανακοινώσεις.

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας θα λάβει υπόψη του:

 • Ευχρηστία, λειτουργικότητα και φιλικότητα προς τον χρήστη.
 • Αποτελεσματικούς μηχανισμούς αναζήτησης περιεχομένων.
 • Δυνατότητες ηλεκτρονικής ενημέρωσης χρηστών (e-newsletter).
 • Αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης περιεχομένου.
 • Συμμόρφωση με τις οδηγίες WCAG 2.0, τουλάχιστον στο μεσαίο επίπεδο ΑΑ.

ΔΡΑΣΗ 2.3: Πιλοτική Λειτουργία του Παρατηρητηρίου (ΦΑΣΗ Α)

Η δράση αφορά την πιλοτική λειτουργία για έξι (6) μήνες κατ΄ ελάχιστον των υποσυστημάτων του Υποέργου 2, με έμφαση στη λειτουργία του ΟΠΣ και της Ανοικτής Πύλης.