Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Υποέργο 4: Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

ΔΡΑΣΗ 4.1: Εκτυπώσεις

Η Δράση αυτή αφορά στην εκτύπωση των παραδοτέων των Υποέργων 1 και 2:

 • 5 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (εκτύπωση).
 • 5 ΟΔΗΓΟΙ (εκτύπωση).
 • 3 ΜΕΛΕΤΕΣ (εκτύπωση).
 • 3 ΕΚΘΕΣΕΙΣ (α' έτους, β' έτους, γ' έτους) (εκτύπωση).

ΔΡΑΣΗ 4.2: Αναπαραγωγή υλικού (Μελέτες, Εκθέσεις α', β' και γ' έτους, Κείμενα Πολιτικής και Οδηγοί) σε προσβάσιμες και εναλλακτικές ψηφιακές μορφές

Η Δράση αυτή αφορά στη διάθεση των βασικών δημόσιων αποτελεσμάτων της Πράξης (μελέτες, ετήσιες εκθέσεις, οδηγοί, κείμενα πολιτικής ) τα οποία προβλέπεται να αναρτηθούν στο Ιστό (στην Πύλη και στην ιστοσελίδα της Πράξης, στην ιστοσελίδα της ΕΣΑμεΑ, κ.λπ.) ή/και να διαχυθούν με άλλα ηλεκτρονικά μέσα (email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.α.), σε εναλλακτικές ψηφιακές μορφές οι οποίες είναι κατάλληλες για χρήση από διάφορες κατηγορίες χρηστών με αναπηρία (τυφλά άτομα, άτομα με μειωμένη όραση, κωφά άτομα και χρήστες της νοηματικής, χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών κ.α.).

Ειδικότερα η Δράση περιλαμβάνει:

 • Την αναπαραγωγή των Μελετών σε πολλαπλές εναλλακτικές ψηφιακές προσβάσιμες μορφές (προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο Word, ηχητική μορφή mp3, LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση, μορφή απλού κειμένου ΤΧΤ, μορφή PEF κατάλληλη για εκτύπωση σε braille με ειδικούς embossers, κ.λπ.), κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω Internet.
 • Την αναπαραγωγή των Εκθέσεων α', β΄ και γ΄ έτους σε πολλαπλές εναλλακτικές ψηφιακές προσβάσιμες μορφές (προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο Word, ηχητική μορφή mp3, LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση, μορφή απλού κειμένου ΤΧΤ, μορφή PEF κατάλληλη για εκτύπωση σε braille με ειδικούς embossers, κ.λπ.), κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω Internet.
 • Την αναπαραγωγή των Κειμένων Πολιτικής σε πολλαπλές εναλλακτικές ψηφιακές προσβάσιμες μορφές (προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο Word, ηχητική μορφή mp3, LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση, μορφή απλού κειμένου ΤΧΤ, μορφή PEF κατάλληλη για εκτύπωση σε braille με ειδικούς embossers, κ.λπ.), κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω Internet.
 • Την αναπαραγωγή των Οδηγών σε πολλαπλές εναλλακτικές ψηφιακές προσβάσιμες μορφές (προσβάσιμο PDF, προσβάσιμο Word, ηχητική μορφή mp3, LargePrint για άτομα με μειωμένη όραση, μορφή απλού κειμένου ΤΧΤ, μορφή PEF κατάλληλη για εκτύπωση σε braille με ειδικούς embossers, κ.λπ.), κατάλληλες για διαμοιρασμό μέσω Internet.

ΔΡΑΣΗ 4.3: Αναπαραγωγή (μεταγραφή) σε οπτικοακουστική μορφή με νοηματική γλώσσα και υποτιτλισμό

Η δράση αυτή αφορά στη μεταγραφή1 (αγγλ. transcription) των Κειμένων Πολιτικής και των Οδηγών της Πράξης σε οπτικοακουστική μορφή που να περιλαμβάνει μεταγλώττιση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) και παράλληλο υποτιτλισμό.

Η μεταγραφή σε οπτικοακουστική μορφή με μεταγλώττιση στην ΕΝΓ και υποτιτλισμό, αφορά στα εξής:

 • Απόδοση των Κειμένων πολιτικής και των Οδηγών της Πράξης στην ΕΝΓ από επαγγελματία/-ίες διερμηνέα/-είς
 • Επαγγελματική ψηφιακή βιντεοσκόπηση (παραγωγή σε βίντεο)
 • Επεξεργασία εικόνας και ενσωμάτωση ήχου
 • Υποτιτλισμός στην ελληνική

Για την παραγωγή της οπτικοακουστικής μορφής απαιτούνται τα εξής:

 • Δημιουργικό για την εισαγωγή (π.χ., 3D animation ή/και σπικάζ)
 • Επαγγελματική βιντεοσκόπηση σε studio με green box, φωτιστικά σώματα, κλπ. από επαγγελματίες (σκηνοθέτης, οπερατέρ, μακιγιέζ κ.λπ.)
 • Επαγγελματική διερμηνεία στην ΕΝΓ
 • Επαγγελματικός υποτιτλισμός με βάση τα διεθνή πρότυπα
 • Κατάλληλος συγχρονισμός – παραμετροποίηση της εικόνας με τον ήχο και τη ροή των υπότιτλων.
1 δηλ. μεταφορά – απόδοση του κειμένου σε διαφορετικό σύστημα γραφής από αυτό στο οποίο έχει γραφεί αρχικά.