Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Μελέτη για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης Λόγω Αναπηρίας

- Δημοσιεύσεις

Με ιδιαίτερα χαρά προλογίζω την ανά χείρας μελέτη, αποτέλεσμα κοπιώδους προσπάθειας και γόνιμης συνεργασίας του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημήτρη Τσάτσου και αποτελεί το Παραδοτέο (Π3.3γ) της Δράσης 3.3 του Υποέργου 3 στο πλαίσιο της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας.

Ο προσδιορισμός του πρόσθετου κόστους διαβίωσης της αναπηρίας αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο των φορέων του αναπηρικού κινήματος αλλά και σημαντική προϋπόθεση για την χάραξη αποδοτικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας για την αναπηρία.

Με την πρωτοβουλία αυτή της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο ποσοτικός προσδιορισμός των πρόσθετων δαπανών διαβίωσης που επωμίζονται τα άτομα με αναπηρία, ανάλογα με την κατηγορία και τη σοβαρότητα της αναπηρίας τους.

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα, την ευθύνη και την αυξημένη δυσκολία του εγχειρήματος, επιχειρήθηκε μια αρχική στατιστική αποτύπωση του πολυσύνθετου αυτού προβλήματος, που δυσχεραίνει σημαντικά τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, και την πλήρη απόλαυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, σε ίση βάση με τους άλλους.

Η εκπόνηση της μελέτης αποκτά σήμερα αυξημένη σπουδαιότητα. Όλη την προηγούμενη δεκαετία, τα άτομα με αναπηρία ήταν αυτά που βίωσαν με τον πιο σκληρό τρόπο την οικονομική κρίση. Σήμερα, η υγειονομική συνθήκη της πανδημίας και οι επακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις της, θέτουν εκ νέου στο στόχαστρο τα πλέον ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας, και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που ήδη αντιμετώπιζαν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ευελπιστούμε, η μελέτη να λειτουργήσει ως έναυσμα για ένα ουσιαστικό διάλογο για την αναδιαμόρφωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στη βάση των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την προώθηση της ένταξης και της ισότιμης συμμετοχής τους στην κοινωνία.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.).  Έκδοση:

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Κεντρικά γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, T.Κ. 163 41, Ηλιούπολη
Τηλ. 210 9949837, e-mail: esaea@otenet.gr
www.esamea.gr, www.paratiritirioanapirias.gr
https://www.facebook.com/ESAmeAgr/
https://twitter.com/ESAMEAgr
Youtube ESAmeAGr


Αθήνα, 2020

Η παρούσα μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» που εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».


ISBN πρωτότυπης έκδοσης (έντυπο βιβλίο): 978-618-5124-49-6


Προσβάσιμα αρχεία

Προσβάσιμο MS Word
Προσβάσιμο PDF
Μορφή απλού κειμένου
Μορφή (Braille)
Έκδοση για μειωμένη όραση (Large Print)
Μορφή ήχου (MP3)