Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Κείμενα Πολιτικής: «Πολιτισμός για όλους: Διασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στη πολιτιστική ζωή»

- Δημοσιεύσεις

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

H σημασία της συμμετοχής στον πολιτισμό είναι καταλυτική, όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα με αναπηρία ως μοχλός ατομικής εξέλιξης και κοινωνικής ένταξης, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας ως παράγοντας που προσδιορίζει την ποιότητα της δημοκρατίας, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες του πολιτισμού διαμορφώνεται από ποικίλους παράγοντες που υπερβαίνουν το ζήτημα της φυσικής προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων, και αφορούν τόσο στην αντιληπτική προσβασιμότητα όσο και στην αντιμετώπιση που δέχονται τα άτομα με αναπηρία στο πεδίο του πολιτισμού ως αποδέκτες και ως δημιουργοί πολιτιστικών αγαθών.

Παρότι έχουν ληφθεί αρκετές νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, υποστηρίζεται, μέσω ερευνητικών δεδομένων, ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σοβαρούς φραγμούς και εμπόδια στο πεδίο της πολιτιστικής ζωής.

Στο παρόν κείμενο, αποτυπώνεται αφενός το γενικό πλαίσιο απαιτήσεων για την άρση αυτών των φραγμών και των εμποδίων σύμφωνα με τη δικαιωματική προσέγγιση για τον πολιτισμό, και ειδικότερα στη βάση του άρθρου 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αφετέρου διατυπώνονται συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής προς τους αρμόδιους φορείς και τους πολιτιστικούς οργανισμούς.


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.).

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους.


Έκδοση:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Κεντρικά γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, T.Κ. 163 41, Ηλιούπολη
Τηλ.210 9949837, e-mail: esaea@otenet.gr
www.esamea.gr, www.paratiritirioanapirias.gr 

Αθήνα, 2019

Η παρούσα έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» που εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

ISBN πρωτότυπης έκδοσης (έντυπο βιβλίο): 978-618-5124-07-6


Προσβάσιμα αρχεία

Προσβάσιμο PDF
Έκδοση για μειωμένη όραση (Large Print)
Προσβάσιμο MS Word
Μορφή απλού κειμένου
Μορφή (Braille)
Μορφή ήχου (MP3)
Προσβάσιμο ODT