Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Κείμενα Πολιτικής: «Για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς: Εισαγωγή της δικαιωματικής προσέγγισης στη συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία»

- Δημοσιεύσεις

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Το άρθρο 24 της Σύμβασης κατοχυρώνει ρητώς το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε ισότιμη, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, υπαγορεύοντας στα κράτη να δημιουργήσουν συμπεριληπτικά εκπαιδευτικά συστήματα. Η σταδιακή μετάβαση σε ένα «σχολείο για όλους» απαιτεί από τα κράτη να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν εθνικά στρατηγικά σχέδια και σχέδια δράσης, στη βάση αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων (όπως επιτάσσεται και από το άρθρο 31 της Σύμβασης), προκειμένου να σχεδιάσουν τεκμηριωμένες πολιτικές για την υλοποίηση των επιταγών της Σύμβασης. Η αντίληψη της εκπαίδευσης πρωτίστως ως δικαίωμα, επιφέρει συνέπειες όχι μόνο στη λειτουργία, την οργάνωση, τους στόχους και τις μεθόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και στις διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησής της.

Παραδοσιακά, τα συστήματα συλλογής εκπαιδευτικών δεδομένων εστίαζαν σε βασικούς δείκτες πρόσβασης/εισόδου στην εκπαίδευση (εγγραφές, παρακολούθηση, ολοκλήρωση εκπαίδευση) και σε δείκτες μαθησιακών αποτελεσμάτων αποκλειστικά σε σχέση με βασικές γνωστικές δεξιότητες. Αυτά τα συστήματα συλλογής δεδομένων αντανακλούν μια περιορισμένη αντίληψη για την εκπαίδευση και το σκοπό που αυτή υπηρετεί στην κοινωνία. Θεωρώντας τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως δικαίωμα, το οποίο θεμελιώνεται πρωτίστως στην αρχή της ισότητας, πρέπει να αποφασιστεί το είδος των στοιχείων που θα παρακολουθούνται διαχρονικά, ώστε, σύμφωνα με την προτροπή του Ainscow, να μετράμε πλέον αυτά που έχουν αξία (measure what we value), και όχι να δίνουμε αξία σε αυτά που μπορούμε να μετρήσουμε (value what we can measure).

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων στατιστικών δεδομένων αναφορικά με την παρακολούθηση της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τη δικαιωματική προσέγγιση, και προτείνονται γενικοί δείκτες κατά αντιστοιχία με το κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρου 24 της Σύμβασης.


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.).

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους.


Έκδοση:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Κεντρικά γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, T.Κ. 163 41, Ηλιούπολη
Τηλ.210 9949837, e-mail: esaea@otenet.gr
www.esamea.gr, www.paratiritirioanapirias.gr 

Αθήνα, 2019

Η παρούσα έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» που εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

ISBN πρωτότυπης έκδοσης (έντυπο βιβλίο): 978-618-5124-12-0


Προσβάσιμα αρχεία

Έκδοση για μειωμένη όραση (Large Print)
Προσβάσιμο PDF
Προσβάσιμο MS Word
Μορφή απλού κειμένου
Μορφή (Braille)
Μορφή ήχου (MP3)
Προσβάσιμο ODT