Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

3ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΜΕΡΟΣ B’»

- Δημοσιεύσεις

Σε συνέχεια του 2ου δελτίου στατιστικής πληροφόρησης ( https://goo.gl/BfsRr3) όπου αποτυπώθηκε με αριθμούς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το τεράστιο χάσμα στα επίπεδα απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, σε σύγκριση με τον πληθυσμό χωρίς αναπηρία, το παρόν δελτίο επικεντρώνεται σε βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης, και στη σχέση τους με την κατάσταση αναπηρίας των απασχολούμενων.

Ειδικότερα, σε αυτό το τρίτο κατά σειρά δελτίο του Παρατηρητηρίου Θεμάτων της Ε.Σ.Α.μεΑ., παρουσιάζονται ορισμένοι ειδικοί δείκτες για την απασχόληση, δηλαδή η θέση στο επάγγελμα, η κατανομή των απασχολούμενων ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, το επάγγελμα των απασχολούμενων, η διάκριση σε πλήρη και μερική απασχόληση, η διάκριση σε μόνιμη και προσωρινή εργασία, οι συνήθεις ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης και οι αποδοχές των μισθωτών. 

Η παρούσα επεξεργασία βασίστηκε στις μεταβλητές της απασχόλησης που περιλαμβάνονται στη δειγματοληπτική Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης, αξιοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα - Έτους 2016. Η Έρευνα διενεργείται σε ετήσια βάση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνεργασία με τη Eurostat, και αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για τον κοινωνικό αποκλεισμό στις χώρες της Ε.Ε. Κατά το 2016, η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγμα 18.255 νοικοκυριών και σε 44.094 μέλη των νοικοκυριών αυτών, εκ των οποίων 37.850 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω.

Σχετικά αρχεία: