Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Οδηγός κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για άτομα με αναπηρία: Πώς να ιδρύσεις μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση

- Δημοσιεύσεις

Ο παρόν οδηγός (Π4.5) αποτελεί μέρος μια σειράς 5 σύντομων οδηγών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Π.Ε. 4 του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό Ταμείο.

 Η Ε.Σ.Α.μεΑ., έχοντας γνώση πρωτίστως των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, ακόμα και στο στοιχειώδες επίπεδο της πληροφόρησης, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκδοση αυτής της σειράς, φιλοδοξώντας οι συγκεκριμένοι οδηγοί να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία, τόσο για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, όσο και για όλους και όλες που ενδιαφέρονται για τα σχετικά θέματα.

Ο εν λόγω οδηγός σκοπό έχει να αποτελέσει ένα πρακτικό βοήθημα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης μιας κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.). Ειδικότερα, στοχεύει να παρέχει πληροφόρηση για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Κοιν.Σ.Επ., δηλαδή την «κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», να αποσαφηνίσει τις έννοιες και τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα αυτού, και να εξηγήσει με απλά λόγια τι είναι και πώς λειτουργεί μια Κοιν.Σ.Επ., ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας της, ποιες οι προϋποθέσεις και ποιες οι διαδικασίες για τη σύστασή της.

Με τον οδηγό αυτό επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις να αναπτύξουν ιδέες και να πάρουν πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με την πεποίθηση ότι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό αντίβαρο στον εργασιακό αποκλεισμό, πρεσβεύοντας ταυτόχρονα μια ηθική αντίληψη για την οικονομία που είναι επωφελής τόσο για τους εργαζόμενους με αναπηρία όσο και για το σύνολο της κοινωνίας.

Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.).

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους.


Έκδοση:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Κεντρικά γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, T.Κ. 163 41, Ηλιούπολη
Τηλ.210 9949837, e-mail: esaea@otenet.gr
www.esamea.gr, www.paratiritirioanapirias.gr 

Αθήνα, 2019

Η παρούσα έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» που εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

ISBN πρωτότυπης έκδοσης (έντυπο βιβλίο): 978-618-5124-08-3


Προσβάσιμα αρχεία

Προσβάσιμο PDF
Έκδοση για μειωμένη όραση (Large Print)
Προσβάσιμο MS Word
Μορφή απλού κειμένου
Μορφή (Braille)
Μορφή ήχου (MP3)
Προσβάσιμο ODT