Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Κείμενα Πολιτικής: «Προσφυγική κρίση και αναπηρία: Πολιτικές προστασίας και μέτρα για την άρση των διπλών εμποδίων και διακρίσεων»

- Δημοσιεύσεις

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Το παρόν κείμενο πολιτικής βασίστηκε σε βιβλιογραφική επισκόπηση της σύγχρονης αρθρογραφίας για το προσφυγικό ζήτημα, σε κείμενα φορέων και οργανώσεων που εμπλέκονται στη διαχείριση του ζητήματος στην ελληνική επικράτεια, σε εκθέσεις οργανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα, και στη σημαντική εμπειρία που έχει αποκομίσει η Ε.Σ.Α.μεΑ. από την υλοποίηση δράσεων και έργων για τους πρόσφυγες με αναπηρία. Σκοπός του κειμένου είναι να αναδείξει τις αντιξοότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα, και να περιγράψει υπό τη οπτική των δικαιωμάτων τους, τις αδυναμίες και τις προκλήσεις που εγείρονται για την αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών ροών και την κάλυψη των αναγκών αυτών των ομάδων.

 Το κείμενο χωρίζεται σε 3 ενότητες:

  • Στην πρώτη ενότητα, αρχικά αποτυπώνεται το πλαίσιο και η σημασία του ζητήματος, περιγράφεται η αδήριτη σχέση της προσφυγιάς με την αναπηρία και επιχειρείται η ποσοτική εκτίμηση του άγνωστου αριθμού των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, αναδεικνύονται όψεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που διέπει την έννοια του πρόσφυγα, καθώς και την έννοια της «ευαλωτότητας», οι οποίες συνδέονται με τις ειδικές συνθήκες και τις εγγυήσεις της νομοθεσίας, παρότι όπως υποστηρίζεται, οι εν λόγω προβλέψεις χρήζουν περαιτέρω εξειδίκευσης στα ζητήματα της αναπηρίας.
  • Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση σε βασικούς τομείς διαχείρισης του ζητήματος, και επισημαίνονται προβλήματα και αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθιστώντας ορατές τις οριακές συνθήκες διαβίωσης και τις συστημικές ελλείψεις των δομών και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο προσφυγικό. Στο κείμενο θίγονται ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τις υλικές συνθήκες φιλοξενίας, την εξέταση των αιτημάτων ασύλου και την αναγκαία νομική συνδρομή, την πρόσβαση στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα, την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση σε κατάλληλες μορφές και τέλος, τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
  • Στην τρίτη ενότητα καταλήγουμε στη διατύπωση συστάσεων πολιτικής για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω ομάδες στην προσπάθειά τους να ασκήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς λήψη (βλ. παρακάτω) σε διάφορες εναλλακτικές μορφές (προσβάσιμο Word, προσβάσιμο PDF, έκδοση LargePrint, ακουστική έκδοση MP3, κ.λπ.).

Επίσης, το βιβλίο είναι διαθέσιμο επιγραμμικά (online) και στην ελληνική νοηματική γλώσσα με υπότιτλους.


Έκδοση:
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Κεντρικά γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 236, T.Κ. 163 41, Ηλιούπολη
Τηλ.210 9949837, e-mail: esaea@otenet.gr
www.esamea.gr, www.paratiritirioanapirias.gr 

Αθήνα, 2019

Η παρούσα έκδοση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο) στο πλαίσιο της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» που εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας: 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»

ISBN πρωτότυπης έκδοσης (έντυπο βιβλίο): 978-618-5124-13-7


Προσβάσιμα αρχεία

Προσβάσιμο PDF
Έκδοση για μειωμένη όραση (Large Print)
Προσβάσιμο MS Word
Μορφή απλού κειμένου
Μορφή (Braille)
Μορφή ήχου (MP3)
Προσβάσιμο ODT