Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Πελοπόννησος: 6 στους 10 κατοίκους με σοβαρή αναπηρία (ηλικίας 18-64) βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και του αποκλεισμού: Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης

- Ενημερωτικά Δελτία

Ο Οδικός Χάρτης για την υλοποίηση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Πελοπόννησος: 6 στους 10 κατοίκους με σοβαρή αναπηρία (ηλικίας 18-64) βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και του αποκλεισμού. Μόνο οι 2 στους 10 κατοίκους με σοβαρή αναπηρία εργάζονται. Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα περιφερειακό Σχέδιο Δράσης στην Πελοπόννησο.

Τον Οδικό Χάρτη «Υλοποιώντας τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» απέστειλαν με έγγραφό τους στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. και το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ, επιθυμώντας να συνδράμουν την Πολιτεία στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη χώρα και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Οδικός αυτός Χάρτης περιέχει συστάσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή ενσωμάτωση και εφαρμογή των Τελικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής και των απαιτήσεων της Σύμβασης, στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, μέσω της παροχής τεχνογνωσίας και πληροφόρησης για την ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατά αντιστοιχία του Εθνικού Σχεδίου. Το παραδοτέο «Υλοποιώντας τη Σύμβαση των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης του Παρατηρητηρίου «Παροχή υποστήριξης στα επιμέρους σημεία αναφοράς για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης και των Τελικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο (Π.Ε.9, Υποέργο 1 της Πράξης)», λαμβάνοντας υπόψη τον κρίσιμο ρόλο της τομεακής και περιφερειακής διάστασης των πολιτικών υλοποίησης της Σύμβασης.


Υφιστάμενη κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Στην 5η ενότητα του Οδικού Χάρτη, αποτυπώνεται η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Βιοτικό επίπεδο: 6 στουςω10 κατοίκους με σοβαρή αναπηρία που διαμένουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου (ηλικίας 18-64) βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και του αποκλεισμού.

Φροντίδα στο σπίτι: Εδώ καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με μέλη που χρήζουν φροντίδας ή υποστήριξης (λόγω αναπηρίας, χρόνιας πάθησης ή μεγάλης ηλικίας) που αναφέρουν ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες των μελών τους, ποσοστό που ανέρχεται μόλις στο 13,6%. Επίσης, στην Πελοπόννησο καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με μέλη που χρήζουν φροντίδας/υποστήριξης που αναφέρουν είτε ως βασικό είτε ως δευτερεύον τρόπο κάλυψης των αναγκών τη χρήση δημόσιων υπηρεσιών βοήθειας κατ’ οίκον (5%), με αποτέλεσμα η φροντίδα των μελών να βαραίνει αποκλειστικά τα ίδια τα μέλη του νοικοκυριού τα οποία αντιμετωπίζουν σημαντική δυσκολία στην εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.

Απασχόληση: Μόνο οι 2 στους 10 κατοίκους με σοβαρή αναπηρία εργάζονται είτε ως μισθωτοί είτε ως απασχολούμενοι. Ταυτόχρονα, στην Πελοπόννησο καταγράφεται το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ατόμων με αναπηρία που απολαμβάνουν εύλογες προσαρμογές που χρειάζονται στην εργασία τους λόγω της αναπηρίας τους.

Εκπαίδευση: Μόνο ο 1 στους 10 με σοβαρή αναπηρία έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ οι μισοί πολίτες με σοβαρή αναπηρία, δεν έχουν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Άτομα ηλικίας 25 με 64 ετών με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο την κατώτερη δευτεροβάθμια).

Προσβασιμότητα υποδομών: Σοβαρά είναι τα προβλήματα προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον, στις υπηρεσίες και τις μεταφορές που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο.

Υγεία: ¼ των κατοίκων της Πελοποννήσου με σοβαρή αναπηρία αναφέρει ανικανοποίητες ανάγκες υγείας τους τελευταίους 12 μήνες.

Ψηφιακή ανισότητα: Σύνδεση στο διαδίκτυο διαθέτει μόνο το 33,8% των κατοίκων με σοβαρή αναπηρία, έναντι του 84,1% των ατόμων χωρίς αναπηρία.

Διακρίσεις: Η αίσθηση των κατοίκων της Πελοποννήσου με αναπηρία ότι αντιμετωπίζουν διακρίσεις κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο.


Πρόταση ΕΣΑμεΑ για ένα Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Στην 6η ενότητα καταγράφεται η στρατηγική πρόταση της ΕΣΑμεΑ που έχει σαν στόχο να χρησιμεύσει ως αναλυτικός οδηγός για την εκπόνηση ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το Σχέδιο Δράσης για την αναπηρία σε επίπεδο Περιφέρειας πρέπει να στοχεύει:

  • στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,
  • στην ισότιμη συμμετοχή τους στην τοπική κοινωνία και οικονομία,
  • στην ανάδειξη της σημασίας της ενσωμάτωσης αυτών για την τοπική βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
  • στην εξειδίκευση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας και της αρχής της προσβασιμότητας σε κάθε τομέα αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Μέσω της παραπάνω δράσης, ΕΣΑμεΑ και «Παρατηρητήριο» ευελπιστούν να συμβάλουν στο κρίσιμο έργο που καλείται να διαδραματίσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχετικά με την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην περιοχή και να εδραιωθεί μια σταθερή συνεργασία μαζί για την ορθή υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας στα ζητήματα της αναπηρίας.

 Σ.σ.: Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η παραγωγή έγκυρης πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και επιστημονικής γνώσης για τα θέματα της αναπηρίας στην Ελλάδα, και η συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών που θα εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Μέσω της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας που αναπτύσσει το Παρατηρητήριο, συγκροτεί έναν επιστημονικό μηχανισμό για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την αναπηρία υπό την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) και ταυτόχρονα αποτελεί μια κοιτίδα παραγωγής σύγχρονων θέσεων και προτάσεων εφαρμοσμένης πολιτικής για την αναπηρία.

Σχετικά αρχεία: