Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Ανακοινώσεις

- Πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση ερευνητή/τριας της με αρ. πρωτ. 1210/22.10.2018

- Βίλνιους – Λιθουανία

- Παρουσίαση της Έκθεσης για την Εκπαίδευση των ΚΑΝΕΠ- ΓΣΕΕ και Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ Βασικά μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση και Εργασία χωρίς αποκλεισμούς

- Μεγάλη απήχηση είχε το 2ο δελτίο στατιστικής πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ.

- Κοινό δελτίο Τύπου ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ

- Συνάντηση με την ηγεσία της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας

- Αιτήσεις Υποψηφίων Επιστημονικών Υπευθύνων της με αρ. πρωτ. 1963/28.12.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπευθύνου

- Αιτήσεις Υποψηφίων Επιστημονικών Υπευθύνων της με αρ. πρωτ. 1725/21.11.2016 Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπευθύνου

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ αρ.πρωτ. 1380/27.09.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δικηγόρου

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ αρ.πρωτ. 1422/3.10.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπευθύνου