Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Επιστολές εξειδίκευσης στο πλαίσιο του Π.Ε.9

- Δημοσιεύσεις

Στο πλαίσιο του Π.Ε.9 «Παροχή υποστήριξης στα επιμέρους σημεία αναφοράς* (Υπουργεία και Περιφέρειες) για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης και των Τελικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο» του Υποέργου 1 (αυτεπιστασία) της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας», θα εκπονηθούν Επιστολές εξειδίκευσης. 

Αυτές οι Επιστολές στοχεύουν στο να συνδράμουν την Πολιτεία στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της εξειδίκευσης της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση, και της εφαρμογής των Τελικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής, στα πεδία αρμοδιοτήτων των κεντρικών και επιμέρους σημείων αναφοράς.


(*) Με τον νόμο 4488/2017 (Δ μέρος) ορίστηκαν οι κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Ελλάδα, θεσμοθετήθηκε ο συντονιστικός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης στη χώρα που είναι ο Υπουργός Επικρατείας (άρθρο 69) και ορίστηκε το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς που είναι η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 70) και τα επιμέρους Σημεία Αναφοράς που είναι τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι (άρθρο 71).

Σχετικά αρχεία: