Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Με στόχο την πρωταρχική σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου, η ΕΣΑμεΑ σχεδίασε την Πράξη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ», η οποία προτάθηκε και εντάχθηκε επιτυχώς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» αποτελεί ένα από τα επτά Τομεακά / Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17.12.2014 με την απόφαση C (2014) 10128 final.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και βιώσιμης απασχόλησης για όλους και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ο από κοινού σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των παρεμβάσεων εκπαίδευσης, απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης αναμένεται να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας τους, καθώς και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, υποστηρίζοντας το συνολικό όραμα της χώρας για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας, έτσι όπως αυτές κατηγοριοποιούνται με βάση το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020:

Το Ε.Π. διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), οι οποίοι περιλαμβάνουν δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) 8, 9 και 10 του Κανονισμού ΕΚΤ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΑΠ 1 Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας
ΑΠ 2 Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΠ 3 Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών
ΑΠ 4 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΑΠ 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Α.Π. ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠ 6 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
ΑΠ 7 Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας
ΑΠ 8 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΑΠ 9 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
Α.Π. ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΠ 10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ (11 Περιφέρειες)
ΑΠ 11 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ΑΠ 12 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΕΠ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Α.Π. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Π.

Ειδικότερα, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας» περιλαμβάνεται η Επενδυτική Προτεραιότητα 8vii «Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, και εξισορρόπηση μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων που βελτιώνουν τη διακρατική κινητικότητα των εργαζομένων με προγράμματα κινητικότητας και μέσω της βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και των άμεσα ενδιαφερομένων» και ο Ειδικός Στόχος (ii) «Αύξηση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών οργάνων εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας».

Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός Άξονας Προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ήτοι 50%, το οποίο διαφοροποιείται από τις λοιπές Περιφέρειες που ανήκουν στην κατηγορία / τύπο των Περιφερειών σε Μετάβαση, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013 σημείο 3(γ). Ο Άξονας 4 περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί για τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 και περιλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3, με τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους και ενδεικτικές παρεμβάσεις.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» εισάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ως διακριτός Άξονας Προτεραιότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη εφαρμογής του ποσοστού (%) συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ήτοι 50%, το οποίο διαφοροποιείται από τις λοιπές Περιφέρειες που ανήκουν στην κατηγορία / τύπο των Περισσότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)1303/2013 σημείο 3(γ). Ο Άξονας 5 περιλαμβάνει το σύνολο των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν επιλεγεί για τους Θεματικούς Στόχους 8 και 9 και περιλαμβάνονται στους Άξονες Προτεραιότητας ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3, με τους αντίστοιχους ειδικούς στόχους και ενδεικτικές παρεμβάσεις.