Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 775/15.06.2021 διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

- Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 775/15.06.2021 διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο

«Μελέτη εξειδίκευσης στατιστικών δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα» (Π.Ε.7 Υποέργο 1) που εντάσσεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000817


ΑΔΑΜ: 21PROC008763382 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας του υπ’ αριθ. πρωτ. 775/15.06.2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Μελέτη εξειδίκευσης στατιστικών δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα» ΑΔΑΜ: 21PROC008763382, διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής στο πίνακα συνοπτικών στοιχείων της 2ης σελίδας της διακήρυξης αναγράφεται ως διάρκεια του έργου 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, αντί του ορθού 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που αναγράφεται στη παράγραφο 6.2 «Διάρκεια Σύμβασης» της διακήρυξης. Επίσης εκ παραδρομής στη παράγραφο 3.1.1 της διακήρυξης, αναγράφεται ότι η αποσφράγιση θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00πμ, αντί του ορθού 29η Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00πμ που αναγράφεται στη παράγραφο 1.5 της διακήρυξης «Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργειας Διαγωνισμού».

Κατόπιν των παραπάνω διορθώνουμε ως προς τα σημεία αυτά την υπ’ αριθ. πρωτ. 775/15.06.2021 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Μελέτη εξειδίκευσης στατιστικών δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα» και διευκρινίζουμε ότι η διάρκεια του έργου είναι 16 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τη παράγραφο 6.2 και η αποσφράγιση θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00πμ σύμφωνα με τη παράγραφο 1.5.

Σχετικά αρχεία: