Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του ΠΕ7 του Υποέργου 1

- Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τον Συνοπτικό Διαγωνισμό (την με αρ. πρωτ. 268/23.02.2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 21PROC008183469 για την επιλογή αναδόχου του έργου «Μελέτη εξειδίκευσης  στατιστικών δεικτών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα» (Π.Ε.7 Υποέργο 1) που εντάσσεται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000817.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ονοματολογία CPV: CPV: 79330000-6 (Υπηρεσίες Στατιστικής).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 48.107,28€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ (24%):11.545,75€, 59.653,03 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 08/03/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 09/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία ορίσθηκε με την No 63 – 09.02.2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.


Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 


Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της Πράξης, τότε μπορεί να παραταθεί και η διάρκεια υλοποίησης του έργου και της σύμβασης που θα υπογραφθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.esaea.gr

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 236 Τ.Κ 16341 Ηλιούπολη Αττικής.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια υπάλληλο για πληροφορίες: Ν. Αποστολάκη στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 210 9949837.

Σχετικά αρχεία: