Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπεύθυνου

- Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5000817), η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2014-2020» και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, σύμφωνα με την No50/9.11.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας προβαίνει σε επαναπροκήρυξη της με αρ.πρωτ.1422/3.10.2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, φυσικό πρόσωπο για το ρόλο του επιστημονικά υπευθύνου της Πράξης.

Η Πρόσκληση Επισυνάπτεται.

Σχετικά αρχεία: