Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπεύθυνου

- Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5000817), η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2014-2020» και με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, σύμφωνα με την No51/21.12.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της, προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, επιστημονικό υπεύθυνο για το Υποέργο 1 της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται.

Σχετικά αρχεία: