Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης Έργου με Δικηγόρο

- Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5000817), η οποία υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2014-2020», σύμφωνα με την No48/7.09.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών δικηγόρου για τη Δράση «Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Ατόμων με Αναπηρία». Η δράση αφορά την παροχή έγκυρης πληροφόρησης σε άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους για θέματα ασφαλιστικά, προνοιακά και εργασιακά.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται.

Σχετικά αρχεία: