Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 775/15.06.2021 διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

- Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση Μελέτης στο πλαίσιο του ΠΕ7 του Υποέργου 1

- Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του ΠΕ7 του Υποέργου 1

- Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 4 «Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων σε συμβατική και εναλλακτική μορφή»

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

- Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3

- Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπεύθυνου

- Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπεύθυνου