Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση ερευνητή/τριας

- Ανακοινώσεις

Πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση ερευνητή/τριας της με αρ. πρωτ. 1210/22.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Πράξης «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας».

Ο πίνακας αξιολόγησης επισυνάπτεται.

Σχετικά αρχεία: