Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας

Αιτήσεις Υποψηφίων Επιστημονικών Υπευθύνων της με αρ. πρωτ. 1963/28.12.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπευθύνου

- Ανακοινώσεις

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΠΡΑΞΗΣ "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ"

Αιτήσεις Υποψηφίων Επιστημονικών Υπευθύνων της με αρ. πρωτ. 1963/28.12.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικά Υπευθύνου

Σχετικά αρχεία: